Årsrapport från recipientkontrollen 2018

4 juni 2019


Årsrapport 2018
Årsrapport 2018

Sammanfattning av årsrapporten från recipientkontrollen i Nybroån, Kabusaån och Tyge å

På uppdrag av Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån utför SYNLAB (f.d. ALcontrol AB) provtagning i Nybroån (i Ystad och Tomelilla kommun). Ystads kommun ansvarar för provtag­ningen av Kabusaån och Tygeån. l vattenrådet ingår kommuner och företag. Föreliggande rapport är en sammanställning av resultaten från år 2018.

 

Väderförhållanden  och vattenföring

Årsmedeltemperaturen  i Lund år 2018 var  10,2 °C, vilket var 2,3 °C varmare än normalt (peri­oden 1961-1990). l huvudsak en medeltemperatur över den normala, undantagen var februari och mars.

 

Årsnederbörden år 2018 var 668 mm i Ystad, vilket var ca 7 % mer än normalt (622 mm, me­delårsnederbörden 1961-1990). Mer nederbörd än normalt kom det framför allt i mars då det föll 107 mm, vilket är ca 170 % mer nederbörd än normalt. De nederbördsfattigaste månaderna var maj, juli och september.

 

Årsmedelvattenföringen vid Nybroåns, Kabusaåns och Tygeåns mynning var år 2018 lägre än år 2017. Under januari var det störst medelvattenföring. Lägst var medelvattenföringen i novem­ber.

 

Vattenkemi

Vid  de undersökta  lokalerna  var  det  nära  neutrala  pH-förhållanden  samt  höga  pH-värden (pH­ värden >8) vid Nybroån vid golfbanan  och alkaliniteten visade  på mycket god buffertkapacitet Medelhalterna av organiskt  kol var  i huvudsak  låga vid  provtagna  platser  i Nybroån, Kabusaån och Tygeån. Vid Fyleån NV Högestads station (stn 8b), Herrestadsbäcken (stn 20) och Lunnarps­ bäcken (stn 21) var dock halterna måttligt höga. Sammanlagt 637 ton TOC  transporterades  från vattendragen  till  havet.

 

Vid huvuddelen av alla provtagningstillfällen under året bedömdes vattnet  som  syrerikt  (>7 mg/l). l stationerna Herrestadsbäcken (stn 20), Rödkillebäcken (stn K10) och Tygeån (stn T1) var det dock svagt syretillstånd under delar av året. l Lunnarpsbäcken (stn 21) visade den årslägsta syrehalten på syrefritt/nästan syrefritt tillstånd under juli annars var det i huvudsak syrefattigt till­stånd.

 

Vattnet i Nybroån, Kabusaån och Tygeån bedömdes i huvudsak som betydligt grumligt vid årets undersökningar. Vattnet i Herrestadsbäcken (stn 20) och Lunnarpsbäcken (stn 21) var dock starkt grumligt.

 

De högsta fosforhalterna, extremt höga halter, uppmättes i Lunnarpsbäcken. Halterna av total­fosfor var annars allmänt höga till mycket höga. Statusen med avseende på fosforhalter (för treårsperioden 2016-2018) bedömdes vid huvuddelen av provstationerna vara måttlig till otill fredsställande. Endast vid Fröslövsån Örumsvägen (stn K16) och Tuvebäcken (stn K8) bedömdes den vara god. Dålig status var det i Lunnarpsbäcken (stn 21). Den totala fosfortransporten till ha­vet från de tre vattendragen var ca. 4,9 ton fosfor.

 

Halten totalkväve bedöms vara mycket höga i huvuddelen av provstationerna. l provstationerna vid Trydeån (stn 4), Örupsån (stn 12) och Kviedalsbäcken (stn K6) var halterna extremt höga. För år 2018 överskreds Miljökvalitetsnormen som årsmedelvärde av ammoiakkväve vid Örupsån (stn 12), Nybroån vid golfbanan (stn 18), Herrestadsbäcken (stn 20) och Lunnarpsbäc ken (stn 21) och klassas till Måttlig status. Maximal tillåten koncentration överskreds endast vid Örupsån (stn 12) . Den totala kvävetransporten till havet från de tre vattendragen var ca. 570 ton .

Årsmedelvärdena för metaller i vatten vid årets undersökningar motsvarade i alla provstationer mycket låga eller låga halter. Alla analyserade metaller underskred även bedömningsgrunder och gränsvärden som finns och visar på god status.

 

Elfiske

Årets undersökningar visar att både Trydeån och Välabäcken uppnår klassningen god ekologisk status enligt VIX. Förekomsten av ensomriga öringar visar att lek varit framgångsrik på eller i anslutning till lokalerna. Öringbeståndens tätheter ligger under jämförelsevärdet men visar stora likheter med tidigare undersökningar.

 

Nyheter från vattenrådet

Övergripande åtgärdsförslag för våtmarker och vattendragssträckor inom Örupsåns avrinningsområde

18 april 2021 - Åtgärdsförslag Örupsån och Stenbybäcken

Arbetet med att förbättra våra vattendrag är igång! Renare vatten, ökad biologisk mångfald och grundvattenbildning är bara några av många fördelar. Det har tagits fram rapporter som är viktiga underlag till det fortsatta vattenvårdsarbetet. Under… Läs hela

Kiselalgsundersökning i vattendrag och sjöar i Skåne 2020

3 mars 2021 - Kiselalgundersökning i vattendrag och sjöar i Skåne 2020

Rapporten redovisar den regionala övervakningen av kiselalger i Skåne län 2020. Totalt har 26 lokaler undersökts, varav tio stycken inom regional miljöövervakning – tidsserier/screening, fyra inom uppföljning UC4LIFE, samt tolv inom kalkeffektuppföljning. Kiselalger är oftast… Läs hela

3 mars 2021 - Slutrapport från projektet Österlens sköna vattendrag

Vårt samarbets- och kommunikationsprojekt Österlens sköna vattendrag är nu avslutat. Runt 150 aktiviteter har genomförts. Över 1 600 personer har deltagit i aktiviteterna. Vi tackar alla som ställt upp och deltagit, både med sin närvaro,… Läs hela

Senaste

Övergripande åtgärdsförslag för våtmarker och vattendragssträckor inom Örupsåns avrinningsområde
Rapporten: 18 april 2021 - Åtgärdsförslag Örupsån och Stenbybäcken

Arbetet med att förbättra våra vattendrag är igång! Renare vatten, ökad biologisk mångfald och grundvattenbildning är bara några av många fördelar. Det har tagits fram rapporter som är viktiga underlag till det fortsatta vattenvårdsarbetet. Under… Läs hela

Från Vattenmyndigheten: Replik på debattartikel i Svenska Dagbladet

En avveckling av vattenmyndigheterna kan endast leda till stopp och förseningar i arbetet och kommer inte att förändra de åtgärder som lantbrukare och kommunala reningsverk i slutändan behöver vidta. Det svarar de fem landshövdingarna i en debattartikel i Svenska Dagbladet den 7 maj.

Medlemmar