Övergripande åtgärdsförslag för våtmarker och vattendragssträckor inom Örupsåns avrinningsområde

18 april 2021


Övergripande åtgärdsförslag för våtmarker och vattendragssträckor inom Örupsåns avrinningsområde

Under 2021 färdigställde Naturcentrum AB på uppdrag av Länsstyrelsen Skåne åtgärdsförslag för våtmarker och vattendragssträckor inom Örupsåns avrinningsområde (biflöde till Nybroån). Örupsån har ”Måttlig” ekologisk status och ”Uppnår ej god” kemisk status.
Status behöver förbättras och åtgärderna fokuserar på topografiskt och hydrologiskt lämpliga platser där en våtmark kan anläggas utan större ingrepp i landskapsbilden samt där en naturlig tillrinning finns. Åtgärderna syftar till att bidra med näringsrening, ökad biologisk mångfald, vattenhushållning och flödesutjämning. Totalt har 33 potentiella våtmarksytor och 3 restaureringssträckor längs med vattendraget identifierats (se Bilaga 2).

Nyheter från vattenrådet

Nybroån, Kabusaån och Tygeån 2022

29 augusti 2023 - Årsrapport från recipientkontrollen 2022

Sammanfattning På uppdrag av Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån utför SGS Analytics Sweden AB provtagning i Nybroån (i Ystads och Tomelillas kommun). Ystads kommun ansvarar för provtagningen av Kabusaån och Tygeån. I vattenrådet ingår… Läs hela

Våtmark i Torup

2 februari 2022 - Markägare, se hit: Vattenvård i sydost

Vårt tidigare projekt Österlens sköna vattendrag har fått en spin off. Tillsammans med Österlens vattenråd har vi nu dragit igång projektet Vattenvård i sydost. Vi söker därför intresserade markägare. Hör av dig! Mer ingående information… Läs hela

Utvärdering av anlagda våtmarker i Örupsåns avrinningsområde

22 juli 2021 - Utvärdering av anlagda våtmarker i Örupsåns avrinningsområde

Nu kan du ladda ned Emil Widéns, Lunds tekniska högskola, masteruppsats om hur de anlagda våtmarkerna i Örupsåns avrinningsområde har påverkat vattenkvaliteten i ån. Sammanfattningen från rapporten Jordbruksmarken i Sverige är en stor anledning till… Läs hela

Senaste

Nybroån, Kabusaån och Tygeån 2022
Rapporten: 29 augusti 2023 - Årsrapport från recipientkontrollen 2022

Sammanfattning På uppdrag av Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån utför SGS Analytics Sweden AB provtagning i Nybroån (i Ystads och Tomelillas kommun). Ystads kommun ansvarar för provtagningen av Kabusaån och Tygeån. I vattenrådet ingår… Läs hela

Från Vattenmyndigheten: Grön omställning och vattenfrågor i fokus

I början på veckan har Sveriges fem vattendelegationer träffats i Luleå. Under två dagar har delegationerna tagit del av kunskapshöjande samtal, utbytt erfarenheter och fört dialog om kommande arbete inom vattenförvaltningen.

Medlemmar