Lokalt åtgärdsprogram för Stenbybäcken

18 april 2021


Lokalt åtgärdsprogram för Stenbybäcken

Under 2020 färdigställde Naturcentrum AB på uppdrag av Tomelilla kommun ett lokalt åtgärdsprogram för Stenbybäckens avrinningsområde (biflöde till Trydeån-Nybroån). Syftet är att ge fördjupad kunskap om vilka åtgärder som är effektivast att genomföra för att bland annat förbättra vattenkvalitén och den biologiska mångfalden. Stenbybäcken avvattnar framförallt Tomelilla kommun och det finns problematik med översvämning i både Tomelilla tätort och på jordbruksmark som leder till erosion.
Bäcken är starkt påverkad av människan (ca 85 %) och all den påverkan från uträtning och fördjupning till förändrad eller intensifierad markanvändning i avrinningsområdet har medfört att de naturliga tjänster, såsom flödesutjämning, näringsrening och biologisk mångfald, är kraftigt försämrade.
Resultatet visar 20 olika åtgärdsförslag både i bäcken och runt om. Åtgärderna innefattar vårmarker samt restaurering av vattendragsfåran och svämplan. Fokus är att återskapa stor del av de ursprungliga vattenmiljöerna och därmed bl.a. minska tillförseln av näring.

Nyheter från vattenrådet

Våtmark i Torup

2 februari 2022 - Markägare, se hit: Vattenvård i sydost

Vårt tidigare projekt Österlens sköna vattendrag har fått en spin off. Tillsammans med Österlens vattenråd har vi nu dragit igång projektet Vattenvård i sydost. Vi söker därför intresserade markägare. Hör av dig! Mer ingående information… Läs hela

Utvärdering av anlagda våtmarker i Örupsåns avrinningsområde

22 juli 2021 - Utvärdering av anlagda våtmarker i Örupsåns avrinningsområde

Nu kan du ladda ned Emil Widéns, Lunds tekniska högskola, masteruppsats om hur de anlagda våtmarkerna i Örupsåns avrinningsområde har påverkat vattenkvaliteten i ån. Sammanfattningen från rapporten Jordbruksmarken i Sverige är en stor anledning till… Läs hela

Nybroån, Kabusaån och Tyge å 2020

7 juni 2021 - Rapport från recipientkontrollen 2020

Sammanfattning På uppdrag av Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån utför SGS Analytics Sweden AB provtagning i Nybroån (i Ystads och Tomelillas kommun). Ystads kommun ansvarar för prov-tagningen av Kabusaån och Tygeån. I vattenrådet ingår… Läs hela

Senaste

Utvärdering av anlagda våtmarker i Örupsåns avrinningsområde
Rapporten: 22 juli 2021 - Utvärdering av anlagda våtmarker i Örupsåns avrinningsområde

Nu kan du ladda ned Emil Widéns, Lunds tekniska högskola, masteruppsats om hur de anlagda våtmarkerna i Örupsåns avrinningsområde har påverkat vattenkvaliteten i ån. Sammanfattningen från rapporten Jordbruksmarken i Sverige är en stor anledning till… Läs hela

Från Vattenmyndigheten: Risk för vattenbrist i 91 vatten

Fler än 90 vattenförekomster i södra och sydöstra Sverige riskerar att drabbas av vattenbrist på grund av vattenuttag. I tio av fallen gäller det åar, sjöar och vattendrag. De övriga gäller grundvatten.

Medlemmar