Lokalt åtgärdsprogram för Stenbybäcken

18 april 2021


Lokalt åtgärdsprogram för Stenbybäcken

Under 2020 färdigställde Naturcentrum AB på uppdrag av Tomelilla kommun ett lokalt åtgärdsprogram för Stenbybäckens avrinningsområde (biflöde till Trydeån-Nybroån). Syftet är att ge fördjupad kunskap om vilka åtgärder som är effektivast att genomföra för att bland annat förbättra vattenkvalitén och den biologiska mångfalden. Stenbybäcken avvattnar framförallt Tomelilla kommun och det finns problematik med översvämning i både Tomelilla tätort och på jordbruksmark som leder till erosion.
Bäcken är starkt påverkad av människan (ca 85 %) och all den påverkan från uträtning och fördjupning till förändrad eller intensifierad markanvändning i avrinningsområdet har medfört att de naturliga tjänster, såsom flödesutjämning, näringsrening och biologisk mångfald, är kraftigt försämrade.
Resultatet visar 20 olika åtgärdsförslag både i bäcken och runt om. Åtgärderna innefattar vårmarker samt restaurering av vattendragsfåran och svämplan. Fokus är att återskapa stor del av de ursprungliga vattenmiljöerna och därmed bl.a. minska tillförseln av näring.

Nyheter från vattenrådet

Nybroån, Kabusaån och Tyge å 2020

7 juni 2021 - Rapport från recipientkontrollen 2020

Sammanfattning På uppdrag av Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån utför SGS Analytics Sweden AB provtagning i Nybroån (i Ystads och Tomelillas kommun). Ystads kommun ansvarar för prov-tagningen av Kabusaån och Tygeån. I vattenrådet ingår… Läs hela

Övergripande åtgärdsförslag för våtmarker och vattendragssträckor inom Örupsåns avrinningsområde

18 april 2021 - Åtgärdsförslag Örupsån och Stenbybäcken

Arbetet med att förbättra våra vattendrag är igång! Renare vatten, ökad biologisk mångfald och grundvattenbildning är bara några av många fördelar. Det har tagits fram rapporter som är viktiga underlag till det fortsatta vattenvårdsarbetet. Under… Läs hela

Kiselalgsundersökning i vattendrag och sjöar i Skåne 2020

3 mars 2021 - Kiselalgundersökning i vattendrag och sjöar i Skåne 2020

Rapporten redovisar den regionala övervakningen av kiselalger i Skåne län 2020. Totalt har 26 lokaler undersökts, varav tio stycken inom regional miljöövervakning – tidsserier/screening, fyra inom uppföljning UC4LIFE, samt tolv inom kalkeffektuppföljning. Kiselalger är oftast… Läs hela

Senaste

Nybroån, Kabusaån och Tyge å 2020
Rapporten: 7 juni 2021 - Rapport från recipientkontrollen 2020

Sammanfattning På uppdrag av Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån utför SGS Analytics Sweden AB provtagning i Nybroån (i Ystads och Tomelillas kommun). Ystads kommun ansvarar för prov-tagningen av Kabusaån och Tygeån. I vattenrådet ingår… Läs hela

Från Vattenmyndigheten: Arbete mot vattenbrist välkomnas av kommuner

Med värme riskerar det att bli vattenbrist. Fjorton kommuner i främst södra Sverige har redan under första delen av juni infört bevattningsförbud. Vattenmyndigheterna ser att tillgång på vatten är en viktig fråga för många kommuner, framför allt på lång sikt.

Medlemmar