Stadgar

gällande Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån

Stadgarna är upprättade 1982 och senast reviderade på årsstämma 2021-04-23.

§ 1 ÄNDAMÅL

Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån utgör en frivillig medlemsorganisation för kommuner, företag, markägare, myndigheter, organisationer och enskilda, som har intresse i vården och nyttjandet av vattensystemen.

Vattenrådets ändamål är att:

 1. skapa ett helhetsperspektiv på vattenresurserna med hänsyn till kommunernas, industrins, jord- och skogsbrukets, fiskets, naturvårdens och det rörliga friluftslivets intressen
 2. tillsammans med länsstyrelsen och andra aktörer inom vattenförvaltningen följa upp och tillse vården och nyttjandet av vattenmiljöerna inom verksamhetsområdet
 3. vara samråds-, samverkans-, kontakt- och rådgivande organ angående
  verksamhetsområdets vattenmiljöer
 4. Initiera och vid behov administrera och genomföra erforderliga
  planerings- och åtgärdsinsatser för områdets vattenmiljöer.

§ 2 ARBETSUPPGIFTER

Vattenrådets arbetsuppgifter är att:

 • i samverkan med berörda myndigheter verka för att avrinningsområdets vattensystem nyttjas på ett ändamålsenligt sätt
 • ombesörja samordnad recipientkontroll av vattensystemets tillstånd, föroreningsbelastning och föroreningstransport samt annan miljöövervakning,
 • initiera, samordna och genomföra åtgärder som reducerar föroreningsbelastning och ogynnsam hydrologisk påverkan och som främjar biologisk mångfald och rekreationsintressen i och vid vattenmiljöerna
 • vara samråds- och remissorgan i utarbetandet av miljömål, miljökvalitetsnormer och åtgärdsplaner liksom i verksamhet som berörs av Plan- och bygglagen, Miljöbalken eller motsvarande
 • delta i Sydkustens vattenvårdsförbund
 • initiera eller vidta särskilda insatser för att lösa ovannämnda uppgifter

§ 3 VERKSAMHETSOMRÅDE

Vattenrådets verksamhetsområde sammanfaller geografiskt med Nybroåns totala avrinningsområde samt avrinningsområdet mellan Nybroåns mynning och den plats där kommungränsen mellan Ystad och Simrishamn möter havet. I detta område ingår Kabusaåns och Tygeåns avrinningsområden. I väster avgränsas verksamhetsområdet av Ystads tätort.

3.1 Säte och organisationsnummer

Vattenrådet ska ha sitt säte i Tomelilla. Vattenrådets organisationsnummer är 802489-8341.

3.2 Särskilt verksamhetsområde

Särskilt verksamhetsområde är tidsbegränsade insatser som kräver extern egen finansiering. Sådan insats tillkommer genom beslut på ordinarie stämma. Verksamhet med extern finansiering fordrar särskild behörighet och delegation.

§ 4 MEDLEMSKAP

4.1 Medlemmar

Vattenrådet är öppet för kommuner, företag, markägare, myndigheter, organisationer och enskilda som vill verka i enlighet med vattenrådets ändamål i verksamhetsområdena under § 3.

Med enskild medlem avses annan fysisk person som bor i det geografiska
verksamhetsområdet eller är engagerad i vattenmiljöerna inom verksamhetsområdet.

4.2 Inträde

Ansökan om medlemskap i vattenrådet skall göras skriftligen till vattenrådets styrelse, som prövar ansökan. Ansökan skall innehålla förbindelse att ikläda sig i dessa stadgar angivna skyldigheter. Medlemskap erhålls tillsvidare.

4.3 Avgifter

Förslag till utdebitering av avgifter från medlemmarna utarbetas av styrelsen och beslutas på stämman. Olika avgifter kan tas ut för olika verksamhetsgrenar i vattenrådet i enlighet med § 4.1.

Avgift för särskild verksamhet regleras i tilläggsstadgar i enlighet med bilaga A. Kommuner erlägger årsavgift efter fastställd fördelningsnyckel.

Ideella organisationer och enskild medlem/fysisk person erlägger av stämman fastställd årsavgift.

4.4 Rättigheter och skyldigheter

Medlem har rätt att bevista vattenrådets stämma samt andra öppna möten i vattenrådets regi. Varje medlem har yttrande- och rösträtt.

Medlem är skyldig att följa stadgar och bidra till ändamålen under § 1.

Medlem är skyldig att, före november månads utgång, erlägga de avgifter som beslutats av vattenrådet vid senaste stämma.

4.5 Utträde

Medlem som önskar utträda ur vattenrådet ska skriftligen anmäla detta till styrelsen, senast tre månader före nästkommande ordinarie stämma. Erlagda årsavgifter återbetalas inte. Medlem, som utträtt eller uteslutits ur vattenrådet, äger ej rätt till vattenrådets tillgångar.

§ 5 ORGANISATION

Vattenrådet har följande organisation:

 • Stämma
 • Styrelse
 • Revision
 • Valberedning

För att fullgöra ändamålet med vattenrådets verksamhet och för att lösa de därmed förknippade arbetsuppgifterna har vattenrådet ett sekretariat. Styrelsen äger rätt att tillsätta beredningsgrupp, arbetsutskott och arbetsgrupper vid behov.

§ 6 STÄMMA

Ordinarie stämma hålls årligen före maj månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer.

6.1 Kallelse

Kallelse till ordinarie stämma skall utsändas, via överenskomna kanaler, senast 30 dagar före stämman. Till kallelse skall fogas föredragningslista. Till ordinarie stämma skall även fogas förvaltnings-, års- och revisions-berättelse samt arbetsplan, kostnadsbudget och förslag till utdebitering för kommande verksamhetsår.

6.2 Rösträtt

Vid stämma har varje medlem en röst. Beslut fattas med enkel majoritet. Inom ramen för dessa stadgar kan stämman besluta om att bilägga tilläggsstadgar som rör särskild verksamhet.

Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst, dock att vid val avgör lotten.
I fråga som rör särskild verksamhet enligt första stycket, kan stämman besluta att endast medlem som finansierar verksamheten i fråga har rätt att rösta.

Stämman är beslutsmässig, då minst hälften av antalet medlemmar i vattenrådet, varav minst två ska vara kommunrepresentanter, är närvarande.

6.3 Motioner

Medlemmar äger rätt att få ärenden prövade vid årsstämman. Motioner ska, för att kunna upptas till behandling på ordinarie stämma, vara styrelsen tillhanda senast fjorton dagar före stämman.

6.4 Ordinarie årsstämma

Vid ordinarie stämma, som öppnas av styrelsens ordförande, ska minst följande ärenden komma till behandling:

 1. Val av ordförande att leda förhandlingarna
 2. Justering av röstlängd vid stämman
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av sekreterare för stämman
 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
 6. Stämmans behöriga utlysande
 7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Föredragning av revisorernas berättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid berättelsen avser
 10. Fastställande av rådets balansräkning och medelsdisposition.
 11. Fastställa antal ledamöter och ersättare i styrelsen.
 12. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen
 13. Val av ledamöter i styrelsen och ersättare för dessa
 14. Val av två revisorer och ersättare för dessa
 15. Val av ordinarie representant i Sydkustens vattenvårdsförbund samt ersättare
 16. Val av valberedning med tre ledamöter, varav en sammankallande
 17. Fastställelse av arbetsplan och budget för kommande verksamhetsår
 18. Fastställelse av årsavgifter för kommande verksamhetsår
 19. Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman.

Övriga funktioner utses vid konstituerande möte.

Protokoll från stämma tillställs efter justering varje medlem och styrelsen.

6.5 Extra årsstämma

Extra stämma skall hållas om minst 1/3 av medlemmar som var medlemmar vid närmast föregående ordinarie stämma, skriftligen yrkar detta, eller om styrelsen finner det motiverat. Stämma ska i så fall anordnas så snart detta är lämpligt och senast inom 30 dagar. Styrelsens ordförande ska tillse att kallelse, till begärd extra stämma sänds ut till alla medlemmar senast 8 dagar före stämman. Till kallelsen ska fogas föredragningslista.

§ 7 STYRELSE

Ordinarie stämma utser styrelse. Av ledamöterna väljs vid första stämman högst hälften för ett år och övriga för två år. Vid följande stämmor väljs ledamöter för två år.

7.1 Sammansättning

Styrelsen består av minst fem och högst nio ordinarie ledamöter och lika många ersättare. Ersättare har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt. Minst två av ledamöterna ska utgöras av representanter för medlemskommunerna.

Till styrelsen adjungeras representant för Länsstyrelsen i Skåne län. Styrelsen äger rätt att till sig adjungera andra myndigheter, intresseorganisationer m fl. Varje adjungerad utser en representant och en ersättare för densamma att delta i styrelsemöten. Styrelsen kan även
adjungera utomstående till styrelsemöte.

Ordförandeposten och vice ordförandeposten ska innehas av kommunrepresentant. Styrelsen utser inom eller utom sig sekreterare och kassör.

7.2 Firmatecknare

Styrelsen ska på ett konstituerande styrelsemöte utse två personer att teckna föreningens firma varav minst en ska ingå i styrelsen. Styrelsen beslutar om organisationens kassaförvaltning.

7.3 Beslut

Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ordinarie ledamöter, eller respektive ersättare, är närvarande inklusive ordförande eller vice ordförande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, vid val ska dock lotten avgöra.

I fråga som rör särskild verksamhet ska tilläggsstadgar för ifrågavarande verksamhet tillämpas.

7.4 Möten

Styrelsen sammanträder vid behov, dock minst två gånger årligen. Ordföranden är sammankallande.

Kallelse med föredragningslista ska sändas utsändas ut, via överenskomna kanaler, minst sju dagar före sammanträde till ledamöter och ersättare.

Protokoll från styrelsemöte ska efter justering hållas medlemmarna till handa.

7.5 Ansvar

Styrelsen ansvarar för genomförandet av de verksamheter som stämman beslutat om. Styrelsen har rätt att upphandla konsult och/eller på annat sätt organisera de tjänster som erfordras för genomförandet.

7.5 Ekonomi

Vattenrådets verksamhetsår och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.

§ 8 REVISION

Vattenrådets förvaltning och räkenskaper skall granskas för varje verksamhetsår av två revisorer. Revisorerna skall i sin berättelse till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

Styrelsen ska utan dröjsmål inkomma med den godkända årsredovisningen till revisorerna för granskning. Revisorernas berättelse skall föreläggas styrelsen senast 40 dagar före ordinarie stämma.

§ 9 STADGEÄNDRINGAR

Tilläggsstadgar, stadgar i bilaga, som ändras, tillförs eller tas bort och som rör särskild verksamhet beslutas på stämma med tillämpning av i § 6 angivet röstningsförfarande.

Ändring av stadgarna i övrigt ska, för att bli gällande, antas med kvalificerad majoritet på en stämma omfattande minst två tredjedelar av föreningens totala antal medlemmar.

§ 10 UPPLÖSNING AV VATTENRÅDET

Vid upplösning av rådet skall innestående medel fördelas mellan medlemmarna i relation till insatta medel.

Vattenrådets geografiska begränsningsområde

Vattenrådets geografiska begränsningsområde
Vattenrådets geografiska begränsningsområde enligt stadgarna.

TILLÄGGSSTADGAR

för särskilda verksamheter gällande Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån

BILAGA A- TILLÄGGSSTADGAR FÖR VATTENKONTROLLVERKSAMHET

§ A1 RÖSTETAL OCH KOSTNADSFÖRDELNING

Röstetal för vattenkontrollverksamhet skall stå i proportion till erlagda medel. Kostnadsfördelning beslutas av de medlemmar i vattenrådets styrelse som bekostar vattenkontrollverksamheten.

§ A2 EKONOMISK REDOVISNING

Bokföring av vattenkontrollverksamheten skall genomföras på sådant sätt att ekonomisk ställning och bokslut för ifrågavarande verksamhet skall kunna redovisas skiljt från vattenrådets övriga verksamhet.

BILAGA B – TILLÄGGSSTADGAR FÖR ÅTGÄRDSARBETE

§ B1 RÖSTETAL OCH KOSTNADSFÖRDELNING

Rösträtt för åtgärdsarbetet i vattenrådet har kommunernas representanter i styrelsen.

Samtliga medlemmar har full insyn i och rätt att yttra sig över åtgärdsarbetet som planeras eller utförs.

Vid genomförande av enskilda projekt tecknas avtal mellan den aktuella markägaren och vattenrådet där syfte, verksamhet och kostnadsfördelning framgår.

§ B2 EKONOMISK REDOVISNING

Bokföring av åtgärdsarbetet ska genomföras på sådant sätt att ekonomisk ställning och bokslut för ifrågavarande verksamhet ska kunna redovisas skiljt från vattenrådets övriga verksamhet.

Nyheter från vattenrådet

Österlens vattenråds logo
17 april 2024 - Årsstämma 2024

Vattenrådet hälsar sina medlemmar välkomna på årsstämma 16 maj kl. 09-12. Stämman äger rum i Nya Rådhuset i Ystad. Välkomna!

Åtgärdssamordnare Eelke Emilia Christinesdotter. Foto: Privat
17 januari 2024 - Ny åtgärdssamordnare

Vi tackar vår förra samordnare Therese Parodi och önskar henne lycka till med sitt nya arbete. Samtidigt hälsar vi Eelke Emilia Christinesdotter välkommen som ny åtgärdssamordnare för vattenrådet. Tjänsten delas med Österlens vattenråd och är… Läs hela

Österlens vattenråds logo
29 augusti 2023 - Årsrapport från recipientkontrollen 2022

Sammanfattning På uppdrag av Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån utför SGS Analytics Sweden AB provtagning i Nybroån (i Ystads och Tomelillas kommun). Ystads kommun ansvarar för provtagningen av Kabusaån och Tygeån. I vattenrådet ingår… Läs hela

Senaste

Österlens vattenråds logo
Rapporten: 29 augusti 2023 - Årsrapport från recipientkontrollen 2022

Sammanfattning På uppdrag av Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån utför SGS Analytics Sweden AB provtagning i Nybroån (i Ystads och Tomelillas kommun). Ystads kommun ansvarar för provtagningen av Kabusaån och Tygeån. I vattenrådet ingår… Läs hela

Från Vattenmyndigheten: 2024-05-23
Perspektiv i en snabb samhällsomställning

Sveriges miljömål firade 25-årsjubileum och Johanna Söderasp, vattenvårdsdirektör i Bottenvikens vattendistrikt var en av talarna vid den nationella konferensen Miljömålsdagarna i Luleå den 21-22 maj.... Läs hela

Medlemmar