Årsrapport från recipientkontrollen 2022

29 augusti 2023


Logotyp för Österlens vattenråd

Sammanfattning

På uppdrag av Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån utför SGS Analytics Sweden AB provtagning i Nybroån (i Ystads och Tomelillas kommun). Ystads kommun ansvarar för provtagningen av Kabusaån och Tygeån. I vattenrådet ingår kommuner, företag och föreningar. I början av året var analysomfattning som tidigare år men från och med 1:a maj användes ett uppdaterat kontrollprogram, vilket medförde förändringar i analyser hos huvuddelen av provpunkterna.

Föreliggande rapport är en sammanställning av analysresultaten från år 2022.

Väderförhållanden och vattenföring

Årsmedeltemperaturen i Sturup år 2022 var 9,3 °C, vilket var över den normala (8,3 °C, medeltemperatur perioden 1991-2020). Störst temperaturöverskott var det i februari (2,8 °C varmare) medan störst temperaturunderskott var i december (1,4 °C kallare).

Årsnederbörden år 2022 var 683 mm i Tomelilla, vilket var under den normala (727 mm, medelårsnederbörden 1991-2020). Mer nederbörd än normalt kom det framför allt i februari då det föll 125 mm, vilket är ca 140 % mer nederbörd än normalt. Den mest nederbördsfattiga månaden var mars, då nederbörden var 20 % av den normala.

Årsmedelvattenföringen vid Nybroåns, Kabusaåns och Tygeåns mynningar var år 2022 mindre än år 2021. Störst medelvattenföring i Nybroån, Kabusaån och Tygeån var det i februari. Lägst var medelvattenföringen i Nybroån i oktober medan den i Kabusaån och Tygeån var lägst i augusti.

Vattenkemi

Vid de undersökta lokalerna var det nära neutrala pH-förhållanden samt höga pH-värden (pH-värden >8) i Nybroån vid golfbanan (stn 18) och Örupsån (stn 12). Alkaliniteten visade på mycket god buffertkapacitet.

Medelhalterna av organiskt kol (analyserat som TOC) var i huvudsak låga vid provtagna platser i Nybroån, Kabusaån och Tygeån. Vid Herrestadsbäcken (stn 20), 3e dagvattendammen Öster-lenmejeriet (stn 21d), Örupsån nedströms Tomelilla ARV (stn 12) och Fyleån NV Högestads stat-ion (stn 8b) var dock halterna måttligt höga. Sammanlagt transporterades ca 650 ton TOC från vattendragen till havet.

Vid huvuddelen av alla provtagningstillfällen under året bedömdes vattnet som syrerikt (>7 mg/l). Utifrån årslägsta syrehalten var det dock svagt syretillstånd i Tygeån – bron vid mellersta parkeringen Hagestad naturreservat (stn T1) och 3e dagvattendammen Österlenmejeriet (stn 21d) samt syrefritt/nästan syrefritt i Kabusaån – cykelbro vid Kabusa (stn K1) och Rödkillebäcken – vid vägen mot Grimshög (stn K10).

Vattnet i Nybroån, Kabusaån och Tygeån bedömdes i huvudsak som betydligt grumligt vid årets undersökningar. Vattnet i Fyleån vid Allevadsmölla (stn 10), Nybroån golfbanan (stn 18), Herrestadsbäcken (stn 20), Lunnarpsbäcken (stn 21) och Kviedalsbäcken (stn K6) var dock starkt grumligt.

De högsta fosforhalterna år 2022, extremt höga halter, uppmättes i 3e dagvattendammen Österlenmejeriet (stn 21d) men även vid Rödkillebäcken (stn K10) samt Trydeån (stn 4) var det extremt höga halter. Halterna av totalfosfor var annars allmänt mycket höga. Statusen med avseende på fosforhalter (för treårsperioden 2020-2022) bedömdes vid huvuddelen av provpunkterna vara måttlig till otillfredsställande. Endast vid Fyleån NV Högestads station (stn 8b) be-dömdes statusen vara god och endast i Rödkillebäcken (stn K10) bedömdes status som dålig. Den totala fosfortransporten till havet från de tre vattendragen var ca åtta ton fosfor.

Halten totalkväve bedöms vara mycket höga vid huvuddelen av provpunkterna. Vid provpunk-terna Örupsån (stn 12), Lunnarpsbäcken (stn 21), Kviedalsbäcken (stn K6), Rödkillebäcken (stn K10), Fröslövsån Örumsvägen (stn K16) och båda provpunkterna i Tygeån (stn T1 och T3) var halterna dock extremt höga. För år 2022 överskreds miljökvalitetsnormen som årsmedelvärde av ammoniakkväve vid Trydeån (stn 4), Fyleån Allevadsmölla (stn 10), Örupsån (stn 12), Ny-broån vid golfbanan (stn 18), Herrestadsbäcken (stn 20), Kabusaån (stn K1) och Rödkillebäcken (stn K10) och klassas till måttlig status. Vid huvuddelen av provpunkterna underskreds årsme-delvärdet samt maximal tillåten koncentration och klassas till god status. Maximal tillåten kon-centration överskreds i Örupsån (stn 12), Rödkillebäcken (stn K10) och vid ett tillfälle i Trydeån (stn 4). Den totala kvävetransporten till havet från de tre vattendragen var ca 685 ton.

Årsmedelvärdena för metaller i vatten vid årets undersökningar motsvarade allmänt mycket låga eller låga halter. Dock var det måttligt höga halter av koppar i Lunnarpsbäcken. Alla analyserade metaller underskred även de bedömningsgrunder och gränsvärden som finns och visar på god status, undantaget zink i 3e dagvattendammen vid Österlenmejeriet (21d) som bedöm-des till måttlig status.

År 2022 analyserades läkemedel i Örupsån nedströms Välabäckens inflöde samt bekämpningsmedel i Nybroån vid golfbanan och Kabusaån cykelbro vid Kabusa inom recipientkontrollen. Generellt var halterna låga och underskred analysernas rapporteringsgräns. I Havs- och vatten-myndighetens föreskrift HVMFS 2019:25 så finns det gränsvärden flertalet bekämpningsmedel och läkemedel. Dessa gränsvärden underskreds generellt och bedömdes till god status men för bekämpningsmedlen aklonifen och imidakloprid samt läkemedlen 17-alfa-etinylöstradiol och 17-beta-östradiol är det svårt att bedöma om det underskreds eller inte eftersom den lägre rap-porteringsgränsen för analyserna är högre än de gränsvärden som finns avseende årsmedelhalt och maximal tillåten koncentration. Endast läkemedlet diklofenak överskred gränsvärdet och bedöms till måttlig status.

Nyheter från vattenrådet

Österlens vattenråds logo

17 april 2024 - Årsstämma 2024

Vattenrådet hälsar sina medlemmar välkomna på årsstämma 16 maj kl. 09-12. Stämman äger rum i Nya Rådhuset i Ystad. Välkomna!

Åtgärdssamordnare Eelke Emilia Christinesdotter. Foto: Privat

17 januari 2024 - Ny åtgärdssamordnare

Vi tackar vår förra samordnare Therese Parodi och önskar henne lycka till med sitt nya arbete. Samtidigt hälsar vi Eelke Emilia Christinesdotter välkommen som ny åtgärdssamordnare för vattenrådet. Tjänsten delas med Österlens vattenråd och är… Läs hela

Österlens vattenråds logo

29 augusti 2023 - Årsrapport från recipientkontrollen 2022

Sammanfattning På uppdrag av Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån utför SGS Analytics Sweden AB provtagning i Nybroån (i Ystads och Tomelillas kommun). Ystads kommun ansvarar för provtagningen av Kabusaån och Tygeån. I vattenrådet ingår… Läs hela

Senaste

Österlens vattenråds logo
Rapporten: 29 augusti 2023 - Årsrapport från recipientkontrollen 2022

Sammanfattning På uppdrag av Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån utför SGS Analytics Sweden AB provtagning i Nybroån (i Ystads och Tomelillas kommun). Ystads kommun ansvarar för provtagningen av Kabusaån och Tygeån. I vattenrådet ingår… Läs hela

Från Vattenmyndigheten: Fallstudie i Gullspång har lett till ökat samarbete

Vattenmyndigheten Västerhavet, Energimyndigheten och Svenska kraftnät har, i samverkan med övriga berörda vattenmyndigheter, genomfört ett gemensamt projekt i form av en fallstudie i Gullspångsälven.

Medlemmar