Styrelsen

Ledamöter och adjungerade tjänstemän 2021 i vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån

Namn Funktion
Per Håkansson Ordinarie ledamot Tomelilla kommun, ordförande
Gunilla Andersson Ordinarie ledamot Ystads kommun, vice ordförande
Mats Arnoldsson Ordinarie ledamot Simrishamns kommun
Thomas Quist Ordinarie ledamot Sjöbo kommun
Margaretha Nörregård Ordinarie  ledamot Naturskyddsföreningen i Ystad
Håkan Svensson Ordinarie ledamot LRF
Christian Negendanck Ordinarie ledamot verksamhet (Högestad & Christinehof)
Simon Lundin Ordinarie ledamot Kabusa och Skönadals fiskevårdsförening

Peter Boström Ersättare Tomelilla kommun
Allan Waktmar Ersättare Ystads kommun
Lisa Kvarnbäck Ersättare Simrishamns kommun
Jan Friheden Ersättare Sjöbo kommun
Per Skoog Ersättare Naturskyddsföreningen i Tomelilla
Fredrik Larsson Ersättare LRF
Vakant Ersättare verksamhet
Hans Fischlein Ersättare Ystadortens fiskevårds- och sportfiskeförening

Vibeke Lirås Adjungerad tjänsteman Länsstyrelsen Skåne
Alice Nicolle Adjungerad tjänsteman Länsstyrelsen Skåne
Andrea Nowag Adjungerad tjänsteman Ystads kommun
Henrik Uthas Adjungerad tjänsteman Ystads kommun
Maria Adolfsson Adjungerad tjänsteman Simrishamns kommun
Eva Nielsen Osterman Adjungerad tjänsteman Sjöbo kommun
Pia Fröjd Adjungerad tjänsteman Sjöbo kommun
Therese Parodi Åtgärdssamordnare vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån samt Österlens vattenråd
Jonas Dahl Åtgärdssamordnare Simrishamns kommun

Nyheter från vattenrådet

Nybroån, Kabusaån och Tyge å 2020
7 juni 2021 - Rapport från recipientkontrollen 2020

Sammanfattning På uppdrag av Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån utför SGS Analytics Sweden AB provtagning i Nybroån (i Ystads och Tomelillas kommun). Ystads kommun ansvarar för prov-tagningen av Kabusaån och Tygeån. I vattenrådet ingår… Läs hela

Övergripande åtgärdsförslag för våtmarker och vattendragssträckor inom Örupsåns avrinningsområde
18 april 2021 - Åtgärdsförslag Örupsån och Stenbybäcken

Arbetet med att förbättra våra vattendrag är igång! Renare vatten, ökad biologisk mångfald och grundvattenbildning är bara några av många fördelar. Det har tagits fram rapporter som är viktiga underlag till det fortsatta vattenvårdsarbetet. Under… Läs hela

Kiselalgsundersökning i vattendrag och sjöar i Skåne 2020
3 mars 2021 - Kiselalgundersökning i vattendrag och sjöar i Skåne 2020

Rapporten redovisar den regionala övervakningen av kiselalger i Skåne län 2020. Totalt har 26 lokaler undersökts, varav tio stycken inom regional miljöövervakning – tidsserier/screening, fyra inom uppföljning UC4LIFE, samt tolv inom kalkeffektuppföljning. Kiselalger är oftast… Läs hela

Senaste

Nybroån, Kabusaån och Tyge å 2020
Rapporten: 7 juni 2021 - Rapport från recipientkontrollen 2020

Sammanfattning På uppdrag av Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån utför SGS Analytics Sweden AB provtagning i Nybroån (i Ystads och Tomelillas kommun). Ystads kommun ansvarar för prov-tagningen av Kabusaån och Tygeån. I vattenrådet ingår… Läs hela

Från Vattenmyndigheten: 2021-06-15
Arbete mot vattenbrist välkomnas av kommuner

Med värme riskerar det att bli vattenbrist. Fjorton kommuner i främst södra Sverige har redan under första delen av juni infört bevattningsförbud. Vattenmyndigheterna ser att... Läs hela

Medlemmar