Årsrapport från recipientkontrollen 2019

26 maj 2020


Årsrapport 2019
Årsrapport 2019

Sammanfattning av årsrapporten från recipientkontrollen i Nybroån, Kabusaån och Tyge å 2019

På uppdrag av Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån utför SYNLAB provtagning i Nybroån (i Ystads och Tomelillas kommun). Ystads kommun ansvarar för provtagningen av Kabusaån och Tygeån. I vattenrådet ingår kommuner, företag och föreningar. Föreliggande rapport är en sammanställning av resultaten från år 2019.

Väderförhållanden  och vattenföring

Årsmedeltemperaturen i Lund år 2019 var 10,1 °C, vilket var 2,2 °C varmare än normalt (perioden 1961-1990). I huvudsak var medeltemperaturen över den normala, undantagen var maj och oktober, som var nära den normala.

Årsnederbörden år 2019 var 867 mm i Ystad, vilket var ca 40 % mer än normalt (622 mm, medelårsnederbörden 1961-1990). Mer nederbörd än normalt kom det framför allt i mars då det föll 96 mm, vilket är ca 140 % mer nederbörd än normalt. Den mest nederbördsfattiga månaden var april, då nederbörden var 63 % av den normala.

Årsmedelvattenföringen vid Nybroåns, Kabusaåns och Tygeåns mynning var år 2019 högre än år 2018. Störst medelvattenföring i alla tre vattendragen var det i mars. Lägst var medel-vattenföringen i Nybroån och Kabusaån i augusti och i september i Tygeån.

Vattenkemi

Vid  de undersökta  lokalerna  var  det  nära  neutrala  pH-förhållanden  samt  höga  pH-värden (pH­ värden >8) vid Nybroån vid golfbanan  och alkaliniteten visade  på mycket god buffertkapacitet Medelhalterna av organiskt  kol var  i huvudsak  låga vid  provtagna  platser  i Nybroån, Kabusaån och Tygeån. Vid Fyleån NV Högestads station (stn 8b), Herrestadsbäcken (stn 20) och Lunnarps­ bäcken (stn 21) var dock halterna måttligt höga. Sammanlagt 637 ton TOC  transporterades  från vattendragen  till  havet.

Vid huvuddelen av alla provtagningstillfällen under året bedömdes vattnet som syrerikt (>7 mg/l). Vid stationerna Herrestadsbäcken (stn 20), Rödkillebäcken – vid vägen mot Grimshög (stn K10), Tygeån – bron vid mellersta parkeringen Hagestad naturreservat (stn T1) och Skäggabäck/Mossabäck (stn T3) var det dock svagt syretillstånd under delar av året. I Lun-narpsbäcken (stn 21) visade den årslägsta syrehalten på syrefattigt tillstånd under juli, an-nars var det i huvudsak svagt syretillstånd.

Vattnet i Nybroån, Kabusaån och Tygeån bedömdes i huvudsak som betydligt grumligt vid årets undersökningar. Vattnet i Herrestadsbäcken (stn 20), Lunnarpsbäcken (stn 21), Frös-lösån (stn K10) och Skäggabäck/Mossabäck (stn T3 var dock starkt grumligt.

De högsta fosforhalterna år 2019, extremt höga halter, uppmättes i Lunnarpsbäcken men även i Rödkillebäcken (stn K10) och Skäggabäck/Mossabäck (stn T3) var de extremt höga. Halterna av totalfosfor var annars allmänt höga till mycket höga. Statusen med avseende på fosforhalter (för treårsperioden 2017-2019) bedömdes vid huvuddelen av provplatserna vara måttlig. Endast i Stenbybäcken (stn St1) och Tuvebäcken (stn K8b) bedömdes statusen vara hög. Dålig status var det i Lunnarpsbäcken (stn 21), Rödkillebäcken (stn K10) och Skägge-bäck/Mossabäck (stn T3). Den totala fosfortransporten till havet från de tre vattendragen var ca 6,9 ton fosfor.

Halten totalkväve bedöms vara extremt höga på huvuddelen av provplatserna. I provplatser-na vid Fyleån NV Högestads station (stn 8b), Herrestadsbäcken (stn 20) och Lunnarpsbäck-en (stn 21) var halterna dock mycket höga. För år 2019 överskreds miljökvalitetsnormen som årsmedelvärde av ammoniakkväve vid Örupsån (stn 12), Nybroån vid golfbanan (stn 18), Herrestadsbäcken (stn 20) och Lunnarpsbäcken (stn 21) och klassas till måttlig status. Maximal tillåten koncentration överskreds endast i Örupsån (stn 12). Den totala kvävetransporten till havet från de tre vattendragen var ca 1345 ton.

Årsmedelvärdena för metaller i vatten vid årets undersökningar motsvarade allmänt mycket låga eller låga halter. Dock var det måttligt höga halter av koppar och bly i Lunnarpsbäcken. Alla analyserade metaller underskred även de bedömningsgrunder och gränsvärden som finns och visar på god status.

Bottenfauna

Undersökningen av bottenfauna omfattade sex lokaler, fyra i Nybroåns vattensystem, en i Kabusaåns vattensystem och en i Tygeåns vattensystem. Bottenfaunan indikerade tämligen opåverkade förhållanden och bedömdes ha höga naturvärden vid alla lokaler utom den i Ör-upsån. Utifrån bottenfaunan klassades statusen som hög vid samtliga stationer utom i Ty-geån, där statusen med avseende på näringspåverkan klassades som måttlig. Vid expertbe-dömningen justerades dock bedömningen så att statusen med avseende på näring bedöm-des som god i Fyleån, Örupsån vid Ullstorp och i Tygeån samt hög vid övriga stationer.

Nyheter från vattenrådet

Österlens vattenråds logo

17 april 2024 - Årsstämma 2024

Vattenrådet hälsar sina medlemmar välkomna på årsstämma 16 maj kl. 09-12. Stämman äger rum i Nya Rådhuset i Ystad. Välkomna!

Åtgärdssamordnare Eelke Emilia Christinesdotter. Foto: Privat

17 januari 2024 - Ny åtgärdssamordnare

Vi tackar vår förra samordnare Therese Parodi och önskar henne lycka till med sitt nya arbete. Samtidigt hälsar vi Eelke Emilia Christinesdotter välkommen som ny åtgärdssamordnare för vattenrådet. Tjänsten delas med Österlens vattenråd och är… Läs hela

Österlens vattenråds logo

29 augusti 2023 - Årsrapport från recipientkontrollen 2022

Sammanfattning På uppdrag av Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån utför SGS Analytics Sweden AB provtagning i Nybroån (i Ystads och Tomelillas kommun). Ystads kommun ansvarar för provtagningen av Kabusaån och Tygeån. I vattenrådet ingår… Läs hela

Senaste

Österlens vattenråds logo
Rapporten: 29 augusti 2023 - Årsrapport från recipientkontrollen 2022

Sammanfattning På uppdrag av Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån utför SGS Analytics Sweden AB provtagning i Nybroån (i Ystads och Tomelillas kommun). Ystads kommun ansvarar för provtagningen av Kabusaån och Tygeån. I vattenrådet ingår… Läs hela

Från Vattenmyndigheten: Perspektiv i en snabb samhällsomställning

Sveriges miljömål firade 25-årsjubileum och Johanna Söderasp, vattenvårdsdirektör i Bottenvikens vattendistrikt var en av talarna vid den nationella konferensen Miljömålsdagarna i Luleå den 21-22 maj. Temat för konferensen var perspektiv i en snabb samhällsomställning. Miljömålsdagarna besöktes även av klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari, Luleå kommunalråd Carina Sammeli, Naturvårdsverkets generaldirektör Björn…

Medlemmar