Utvärdering av anlagda våtmarker i Örupsåns avrinningsområde

22 juli 2021


masteruppsats om anlagda våtmarkers effekt på vattenkvaliteten i Örupsån.

Nu kan du ladda ned Emil Widéns, Lunds tekniska högskola, masteruppsats om hur de anlagda våtmarkerna i Örupsåns avrinningsområde har påverkat vattenkvaliteten i ån.

Sammanfattningen från rapporten

Jordbruksmarken i Sverige är en stor anledning till varför en stor mängd kväve och fosfor transporteras till vattendrag, sjöar och hav. Näringstransporten medför konsekvenser för miljön då växtorganismers förutsättningar förändras och övergödning sker. Våtmarker är ett naturligt inslag i miljön som har näringsrenande egenskaper gällande kväve och fosfor.

Under det senaste seklet har uppemot en fjärdedel av Sveriges våtmarksareal försvunnit till följd av utdikning för att omvandla marken till jordbruksmark. Detta har både lett till en större mängd näringsämnen i avrinningen samt en minskad förmåga att avskilja näringsämnen i avrinningen. Omvandlingen av våtmarker till jordbruksmarker har varit särskilt tydlig i södra Sverige där bara ca 10 % av de ursprungliga våtmarkerna återstår till följd av utdikning.

Tomelilla kommun i Skåne län har uppmätt mycket höga värden av kväve och fosfor i Örupsån som är belägen i Tomelilla kommun. I området finns 8 anlagda våtmarker som är tänka att tillföra biologisk mångfald och näringsrening. Nu vill Tomelilla kommun förbättra sitt miljöarbete med Örupsån och dess tillhörande avrinningsområde för att förbättra dess vattenkvalitet och det här arbetet är kopplat till detta. För att förbättra vattenkvaliteten har fördelningen av ursprunget till näringsämnena kartlagts iavrinningsområdet och de anlagda våtmarkerna utvärderats.

Utvärderingen av våtmarkerna gjordes genom att beräkna deras kapacitet att utföra denitrifikation och sedimentering i kombination med en analys av näringskoncentrationer över tid samt en massberäkning. Den totala kvävekoncentrationen har minskat med 31 % och fosfor har minskat med 25 % under 2004 – 2019, vilket anläggandet av våtmarkerna står för 2,0 % av minskningen av kväve och 2,2 % av fosfor. Den totala minskningen antas ha skett till största del genom upptag av kringliggande mark och vattendrag.

För att förbättra vattenkvaliteten i Örupsån ytterligare föreslås att anlägga grunda och långa våtmarker i anslutning till Örupsån för att erhålla ett konstant flöde genom våtmarkerna med höga koncentrationer som optimerar näringsreningen.

Nyheter från vattenrådet

Österlens vattenråds logo

17 april 2024 - Årsstämma 2024

Vattenrådet hälsar sina medlemmar välkomna på årsstämma 16 maj kl. 09-12. Stämman äger rum i Nya Rådhuset i Ystad. Välkomna!

Åtgärdssamordnare Eelke Emilia Christinesdotter. Foto: Privat

17 januari 2024 - Ny åtgärdssamordnare

Vi tackar vår förra samordnare Therese Parodi och önskar henne lycka till med sitt nya arbete. Samtidigt hälsar vi Eelke Emilia Christinesdotter välkommen som ny åtgärdssamordnare för vattenrådet. Tjänsten delas med Österlens vattenråd och är… Läs hela

Österlens vattenråds logo

29 augusti 2023 - Årsrapport från recipientkontrollen 2022

Sammanfattning På uppdrag av Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån utför SGS Analytics Sweden AB provtagning i Nybroån (i Ystads och Tomelillas kommun). Ystads kommun ansvarar för provtagningen av Kabusaån och Tygeån. I vattenrådet ingår… Läs hela

Senaste

Österlens vattenråds logo
Rapporten: 29 augusti 2023 - Årsrapport från recipientkontrollen 2022

Sammanfattning På uppdrag av Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån utför SGS Analytics Sweden AB provtagning i Nybroån (i Ystads och Tomelillas kommun). Ystads kommun ansvarar för provtagningen av Kabusaån och Tygeån. I vattenrådet ingår… Läs hela

Från Vattenmyndigheten: Missade du kommunmötena under våren? I höst kommer en ny chans!

Kommunerna är en av de viktigast aktörerna i vattenförvaltningen. Under våren har Vattenmyndigheten Västerhavet därför bjudit in förtroendevalda i distriktets kommunledningar till informationsträffar. Mötena har varit populära, därför erbjuder vi nu två nya datum i höst.

Medlemmar