Utvärdering av anlagda våtmarker i Örupsåns avrinningsområde

22 juli 2021


masteruppsats om anlagda våtmarkers effekt på vattenkvaliteten i Örupsån.

Nu kan du ladda ned Emil Widéns, Lunds tekniska högskola, masteruppsats om hur de anlagda våtmarkerna i Örupsåns avrinningsområde har påverkat vattenkvaliteten i ån.

Sammanfattningen från rapporten

Jordbruksmarken i Sverige är en stor anledning till varför en stor mängd kväve och fosfor transporteras till vattendrag, sjöar och hav. Näringstransporten medför konsekvenser för miljön då växtorganismers förutsättningar förändras och övergödning sker. Våtmarker är ett naturligt inslag i miljön som har näringsrenande egenskaper gällande kväve och fosfor.

Under det senaste seklet har uppemot en fjärdedel av Sveriges våtmarksareal försvunnit till följd av utdikning för att omvandla marken till jordbruksmark. Detta har både lett till en större mängd näringsämnen i avrinningen samt en minskad förmåga att avskilja näringsämnen i avrinningen. Omvandlingen av våtmarker till jordbruksmarker har varit särskilt tydlig i södra Sverige där bara ca 10 % av de ursprungliga våtmarkerna återstår till följd av utdikning.

Tomelilla kommun i Skåne län har uppmätt mycket höga värden av kväve och fosfor i Örupsån som är belägen i Tomelilla kommun. I området finns 8 anlagda våtmarker som är tänka att tillföra biologisk mångfald och näringsrening. Nu vill Tomelilla kommun förbättra sitt miljöarbete med Örupsån och dess tillhörande avrinningsområde för att förbättra dess vattenkvalitet och det här arbetet är kopplat till detta. För att förbättra vattenkvaliteten har fördelningen av ursprunget till näringsämnena kartlagts iavrinningsområdet och de anlagda våtmarkerna utvärderats.

Utvärderingen av våtmarkerna gjordes genom att beräkna deras kapacitet att utföra denitrifikation och sedimentering i kombination med en analys av näringskoncentrationer över tid samt en massberäkning. Den totala kvävekoncentrationen har minskat med 31 % och fosfor har minskat med 25 % under 2004 – 2019, vilket anläggandet av våtmarkerna står för 2,0 % av minskningen av kväve och 2,2 % av fosfor. Den totala minskningen antas ha skett till största del genom upptag av kringliggande mark och vattendrag.

För att förbättra vattenkvaliteten i Örupsån ytterligare föreslås att anlägga grunda och långa våtmarker i anslutning till Örupsån för att erhålla ett konstant flöde genom våtmarkerna med höga koncentrationer som optimerar näringsreningen.

Nyheter från vattenrådet

Nybroån, Kabusaån och Tygeån 2022

29 augusti 2023 - Årsrapport från recipientkontrollen 2022

Sammanfattning På uppdrag av Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån utför SGS Analytics Sweden AB provtagning i Nybroån (i Ystads och Tomelillas kommun). Ystads kommun ansvarar för provtagningen av Kabusaån och Tygeån. I vattenrådet ingår… Läs hela

Våtmark i Torup

2 februari 2022 - Markägare, se hit: Vattenvård i sydost

Vårt tidigare projekt Österlens sköna vattendrag har fått en spin off. Tillsammans med Österlens vattenråd har vi nu dragit igång projektet Vattenvård i sydost. Vi söker därför intresserade markägare. Hör av dig! Mer ingående information… Läs hela

Utvärdering av anlagda våtmarker i Örupsåns avrinningsområde

22 juli 2021 - Utvärdering av anlagda våtmarker i Örupsåns avrinningsområde

Nu kan du ladda ned Emil Widéns, Lunds tekniska högskola, masteruppsats om hur de anlagda våtmarkerna i Örupsåns avrinningsområde har påverkat vattenkvaliteten i ån. Sammanfattningen från rapporten Jordbruksmarken i Sverige är en stor anledning till… Läs hela

Senaste

Nybroån, Kabusaån och Tygeån 2022
Rapporten: 29 augusti 2023 - Årsrapport från recipientkontrollen 2022

Sammanfattning På uppdrag av Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån utför SGS Analytics Sweden AB provtagning i Nybroån (i Ystads och Tomelillas kommun). Ystads kommun ansvarar för provtagningen av Kabusaån och Tygeån. I vattenrådet ingår… Läs hela

Från Vattenmyndigheten: Bottenhavets vattendelegation fulltalig med ny ordförande

Regeringen har utsett Carin Jämtin till ny landshövding i Västernorrlands län och därmed till ordförande i vattendelegationen i Bottenhavets vattendistrikt. Även tre nya delegater har tillkommit under sommaren vilket gör att delegationen nu är fulltalig.

Medlemmar