Rapport från recipientkontrollen 2020

7 juni 2021


Sammanfattning

Nybroån, Kabusaån och Tyge å recipientkontroll 2020
Årsrapport 2020

På uppdrag av Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån utför SGS Analytics Sweden AB provtagning i Nybroån (i Ystads och Tomelillas kommun). Ystads kommun ansvarar för prov-tagningen av Kabusaån och Tygeån. I vattenrådet ingår kommuner, företag och föreningar. Föreliggande rapport är en sammanställning av resultaten från år 2020.

Väderförhållanden och vattenföring

Årsmedeltemperaturen i Bollerup år 2020 var 10,0 °C, vilket var 2,6 °C varmare än normalt (perioden 1961-1990). I huvudsak var medeltemperaturen över den normala, undantagen var maj och juli, som var nära den normala.

Årsnederbörden år 2020 var 531 mm i Bollerup, vilket var lägre än den normala (655 mm, me-delårsnederbörden 1961-1990). Mer nederbörd än normalt kom det framför allt i februari då det föll 68 mm, vilket är ca 84 % mer nederbörd än normalt. Den mest nederbördsfattiga månaden var april, då nederbörden var 27 % av den normala.

Årsmedelvattenföringen vid Nybroåns, Kabusaåns och Tygeåns mynning var år 2020 lägre än år 2019. Störst medelvattenföring i alla tre vattendragen var det i februari. Lägst var medelvat-tenföringen i Nybroån, Kabusaån och Tygeån i september. Vattenföringen var lägre än medel-vattenföringen för Nybroån (perioden 2000-2019), Kabusaån (perioden 2007-2019) och Tygeån (perioden 2007-2019).

Vattenkemi

Vid de undersökta lokalerna var det nära neutrala pH-förhållanden samt höga pH-värden (pH-värden >8) i Nybroån vid golfbanan (stn 18) och Örupsån (stn 12). Alkaliniteten visade på mycket god buffertkapacitet.

Medelhalterna av organiskt kol (analyserat som TOC) var i huvudsak låga vid provtagna platser i Nybroån, Kabusaån och Tygeån. Vid Herrestadsbäcken (stn 20), Lunnarpsbäcken (stn 21) och vid Fyleån NV Högestads station (stn 8b) var dock halterna måttligt höga. Sammanlagt trans-porterades 504 ton TOC från vattendragen till havet. Transporten av organiskt material har minskat signifikant i Kabusaån och Tygeån för perioden 2010-2020.

Vid huvuddelen av alla provtagningstillfällen under året bedömdes vattnet som syrerikt (>7 mg/l). Vid provplatserna i Herrestadsbäcken (stn 20), Lunnarpsbäcken (stn 21), Rödkillebäcken – vid vägen mot Grimshög (stn K10) och Tygeån – bron vid mellersta parkeringen Hagestad na-turreservat (stn T1) var det dock svagt syretillstånd samt syrefattigt tillstånd vid Lunnarps-bäcken, Rödkillebäcken och Tygeån under delar av året.

Vattnet i Nybroån, Kabusaån och Tygeån bedömdes i huvudsak som starkt grumligt vid årets undersökningar. Vattnet i Trydeån (stn 4), Kabusaån vid Kabusa (stn K1), Tuvebäcken (stn K8) och Tygeån (stn T1) var dock betydligt grumligt.

De högsta fosforhalterna år 2020, extremt höga halter, uppmättes i Lunnarpsbäcken men även i Kviedalsbäcken (stn K6), Rödkillebäcken (stn K10) samt Skäggabäck/Mossabäck (stn T3) var de extremt höga. Halterna av totalfosfor var annars allmänt höga till mycket höga. Statusen med avseende på fosforhalter (för treårsperioden 2018-2020) bedömdes vid huvuddelen av provplat-serna vara måttlig. Endast vid Fyleån NV Högestads station (stn 8b) bedömdes statusen vara god. Dålig status var det i Lunnarpsbäcken (stn 21), Rödkillebäcken (stn K10) och Skägge-bäck/Mossabäck (stn T3). Den totala fosfortransporten till havet från de tre vattendragen var ca 4,4 ton fosfor. Det syns inga tydliga trender av minskande eller ökande fosfortransporter vid nå-gon av de tre mynningspunkterna till havet.

Halten totalkväve bedöms vara mycket höga vid huvuddelen av provplatserna. I provplatserna vid Örupsån (stn 12), Lunnarpsbäcken (stn 21), Kviedalsbäcken (stn K6), Tygeån (stn T1) och Skäggabäck/Mossabäck (stn T3) var halterna dock extremt höga. För år 2020 överskreds miljö-kvalitetsnormen som årsmedelvärde av ammoniakkväve endast vid Nybroån vid golfbanan (stn 18) och klassas till måttlig status. Maximal tillåten koncentration överskreds inte vid någon provpunkt. Den totala kvävetransporten till havet från de tre vattendragen var ca 756 ton. Det syns inga tydliga trender av minskande eller ökande kvävetransporter vid någon av de tre myn-ningspunkterna till havet.

Årsmedelvärdena för metaller i vatten vid årets undersökningar motsvarade allmänt mycket låga eller låga halter. Dock var det måttligt höga halter av bly i Lunnarpsbäcken. Alla analyse-rade metaller underskred även de bedömningsgrunder och gränsvärden som finns och visar på god status.

Kiselalger

Kiselalgsindexet IPS visar påverkan av näringsämnen och lättnedbrytbar organisk förorening (Figur 1). Fyleån vid Allevadsmölla (10) och Kviedalsbäcken vid Römölla (K6) hamnade år 2020 i god status, men indexvärdena ligger mycket nära respektive nära gränsen mot måttlig status och lokalerna kan anses ligga i riskzonen för att hamna i måttlig status. I Örupsån nedströms Tomelilla ARV (12), Nybroån vid golfbanan (18), Herrestadsbäcken (20) samt Tygeån (T1) visade kiselalgerna måttlig status; i samtliga fall ligger indexvärdet i den bättre delen av klassinterval-let. Örupsån vid Ullstorp (11) expertbedömdes till otillfredsställande status, eftersom en mycket stor del av samhället utgjordes av föroreningstoleranta kiselalger.

Surhetsindexet ACID används för att bedöma surheten i vattnet. Alla lokaler hade 2020 alkaliska förhållanden (årsmedel-pH över 7,3), d.v.s. ingen surhetspåverkan föreligger.

Missbildningar på kiselalgsskalen kan vara ett tecken på förekomst av miljögifter, t.ex. bekämp-ningsmedel, metaller eller liknade föroreningar. I Kviedalsbäcken (K6) och Tygeån (T1) motsva-rade missbildningsfrekvensen en betydande påverkan (dock nära svag påverkan i Tygeån). Öv-riga lokaler hade en svag eller försumbar miljögiftspåverkan.

Nyheter från vattenrådet

Österlens vattenråds logo

17 april 2024 - Årsstämma 2024

Vattenrådet hälsar sina medlemmar välkomna på årsstämma 16 maj kl. 09-12. Stämman äger rum i Nya Rådhuset i Ystad. Välkomna!

Åtgärdssamordnare Eelke Emilia Christinesdotter. Foto: Privat

17 januari 2024 - Ny åtgärdssamordnare

Vi tackar vår förra samordnare Therese Parodi och önskar henne lycka till med sitt nya arbete. Samtidigt hälsar vi Eelke Emilia Christinesdotter välkommen som ny åtgärdssamordnare för vattenrådet. Tjänsten delas med Österlens vattenråd och är… Läs hela

Österlens vattenråds logo

29 augusti 2023 - Årsrapport från recipientkontrollen 2022

Sammanfattning På uppdrag av Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån utför SGS Analytics Sweden AB provtagning i Nybroån (i Ystads och Tomelillas kommun). Ystads kommun ansvarar för provtagningen av Kabusaån och Tygeån. I vattenrådet ingår… Läs hela

Senaste

Österlens vattenråds logo
Rapporten: 29 augusti 2023 - Årsrapport från recipientkontrollen 2022

Sammanfattning På uppdrag av Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån utför SGS Analytics Sweden AB provtagning i Nybroån (i Ystads och Tomelillas kommun). Ystads kommun ansvarar för provtagningen av Kabusaån och Tygeån. I vattenrådet ingår… Läs hela

Från Vattenmyndigheten: Missade du kommunmötena under våren? I höst kommer en ny chans!

Kommunerna är en av de viktigast aktörerna i vattenförvaltningen. Under våren har Vattenmyndigheten Västerhavet därför bjudit in förtroendevalda i distriktets kommunledningar till informationsträffar. Mötena har varit populära, därför erbjuder vi nu två nya datum i höst.

Medlemmar