Deltagarna på en workshop inventerade kända problemområden för främmande arter på en karta. Foto: Valentina Zülsdorff

Workshop om invasiva främmande arter längs åarna på Österlen

14 december 2019


Under oktober jobbade vi med frågan om främmande i Leaderprojektet Österlens sköna vattendrag, ett samarbetsprojekt mellan två vattenråd för att sprida information och skapa ett större intresse och engagemang för vattenmiljöerna i sydöstra Skåne. 

Spridning av främmande arter är ett växande problem i hela landet. Men vad kännetecknar främmande arter? Vad kan var och en göra för att hjälpa till? Det och andra frågor ställdes under två workshops med fokus på två vattendrag i sydöstra Skåne. 

Tillsammans med vattenråden, lokala föreningar och markägare ville vi ta reda på vilka lösningar som är mest effektiva i borttagningen av arter som spridit sig explosionsartat längs Nybroån och Kabusaån. Deltagarna på workshopen skrev ner idéer och ritade förekomsten av större bestånd av jätteloka (Heracleum mantegazzianum) , vattenpest (Elodea canadensis) men även parkslide (Reynoutria japonica) på kartor. Den sistnämnda växten omfattas inte av någon lagstiftning än.

Idag ligger ansvaret för bekämpning av arter som jätteloka på markägaren. Tillsammans med deltagarna på workshopen diskuterades olika lösningsförslag, samt vilka tips man skulle kunna dela vidare i Skåne redan nu. 

Ett bra exempel runt Nybroån är att en del markägare redan idag har ett bra samarbete kring bekämpningen av invasiva främmande arter med hjälp av bete. Betesdjur är väldigt effektiva mot bland annat jätteloka, dock krävs insatser varje år då det kan finnas fröar kvar i marken i flera år. 

En annan bra idé som kom upp under workshopen är att göra en storskalig inventering längs hela vattendragen med hjälp av drönare för att få ett helhetsgrepp, samt att börja högst uppe i å-systemet för en effektiv insats i spridningen nedströms. 


Du kan hjälpa till!

Vill du också hjälpa till kan du rapportera förekomsten av invasiva främmande arter till Artdatabanken. På sidan finns även tips på bekämpning och annan information.

Du hittar också mer information på vår sida om invasiva arter.

Bilder

Stort tack för engagemanget – Tillsammans kan vi göra skillnad!

Projektet Österlens sköna vattendrag finansieras till hälften med ett Leaderstöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och hälften från samarbetskommunerna i procentuell relation av avrinningsområdets yta enligt ett samarbetsavtal.

Österlens sköna vattendrag är ett samarbete mellan vattenråden, kommunerna, lokala LRF-grupper, fiskevårdsföreningar och naturskyddsföreningar i Tomelilla, Ystad, Simrishamn, Hörby, Sjöbo och Kristianstad kommun.

Logo för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Logo för LEADER
Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tyge ås logotyp
Logo för Österlens vattenråd

Nyheter från vattenrådet

Österlens vattenråds logo

17 april 2024 - Årsstämma 2024

Vattenrådet hälsar sina medlemmar välkomna på årsstämma 16 maj kl. 09-12. Stämman äger rum i Nya Rådhuset i Ystad. Välkomna!

Åtgärdssamordnare Eelke Emilia Christinesdotter. Foto: Privat

17 januari 2024 - Ny åtgärdssamordnare

Vi tackar vår förra samordnare Therese Parodi och önskar henne lycka till med sitt nya arbete. Samtidigt hälsar vi Eelke Emilia Christinesdotter välkommen som ny åtgärdssamordnare för vattenrådet. Tjänsten delas med Österlens vattenråd och är… Läs hela

Österlens vattenråds logo

29 augusti 2023 - Årsrapport från recipientkontrollen 2022

Sammanfattning På uppdrag av Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån utför SGS Analytics Sweden AB provtagning i Nybroån (i Ystads och Tomelillas kommun). Ystads kommun ansvarar för provtagningen av Kabusaån och Tygeån. I vattenrådet ingår… Läs hela

Senaste

Österlens vattenråds logo
Rapporten: 29 augusti 2023 - Årsrapport från recipientkontrollen 2022

Sammanfattning På uppdrag av Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån utför SGS Analytics Sweden AB provtagning i Nybroån (i Ystads och Tomelillas kommun). Ystads kommun ansvarar för provtagningen av Kabusaån och Tygeån. I vattenrådet ingår… Läs hela

Från Vattenmyndigheten: Fallstudie i Gullspång har lett till ökat samarbete

Vattenmyndigheten Västerhavet, Energimyndigheten och Svenska kraftnät har, i samverkan med övriga berörda vattenmyndigheter, genomfört ett gemensamt projekt i form av en fallstudie i Gullspångsälven.

Medlemmar