Åtgärdsförslag Örupsån och Stenbybäcken

18 april 2021


Rapport - Övergripande åtgärdsförslag för våtmarker och vattendragssträckor inom Örupsåns avrinningsområde
Rapport – Övergripande åtgärdsförslag för våtmarker och vattendragssträckor inom Örupsåns avrinningsområde

Arbetet med att förbättra våra vattendrag är igång! Renare vatten, ökad biologisk mångfald och grundvattenbildning är bara några av många fördelar. Det har tagits fram rapporter som är viktiga underlag till det fortsatta vattenvårdsarbetet.

Under 2021 färdigställdes ett åtgärdsförslag för våtmarker och vattendragssträckor inom Örupsåns avrinningsområde (biflöde till Nybroån). Totalt har 33 potentiella våtmarksytor och 3 restaureringssträckor längs med vattendraget identifierats. Rapporten finns här.

Under 2020 färdigställdes ett lokalt åtgärdsprogram för Stenbybäckens avrinningsområde (biflöde till Trydeån-Nybroån). Syftet är att ge fördjupad kunskap om vilka åtgärder som är effektivast att genomföra för att bland annat förbättra vattenkvalitén och den biologiska mångfalden. Resultatet blev 21 olika åtgärdsförslag. Rapporten finns här.


Rapport - Lokalt åtgärdsprogram för Stenbybäcken
Rapport – Lokalt åtgärdsprogram för Stenbybäcken

Det finns ett stort behov av att anlägga fler vattenvårdande åtgärder. Åtgärderna är endast förslag och i slutändan är det markägaren som bestämmer. Åtgärdssamordnaren kommer att kontakta berörda markägare för att fråga om intresse finns av att anlägga dessa åtgärder. Om intresse finns kan åtgärdssamordnaren söka statliga bidrag för att finansiera projekten. För mer information, eller om du har ett förslag på en annan vattenvårdande åtgärd, kontakta åtgärdssamordnaren Therese Parodi, 0709 – 958 007, therese.parodi@tomelilla.se.

Nyheter från vattenrådet

Våtmark i Torup

2 februari 2022 - Markägare, se hit: Vattenvård i sydost

Vårt tidigare projekt Österlens sköna vattendrag har fått en spin off. Tillsammans med Österlens vattenråd har vi nu dragit igång projektet Vattenvård i sydost. Vi söker därför intresserade markägare. Hör av dig! Mer ingående information… Läs hela

Utvärdering av anlagda våtmarker i Örupsåns avrinningsområde

22 juli 2021 - Utvärdering av anlagda våtmarker i Örupsåns avrinningsområde

Nu kan du ladda ned Emil Widéns, Lunds tekniska högskola, masteruppsats om hur de anlagda våtmarkerna i Örupsåns avrinningsområde har påverkat vattenkvaliteten i ån. Sammanfattningen från rapporten Jordbruksmarken i Sverige är en stor anledning till… Läs hela

Nybroån, Kabusaån och Tyge å 2020

7 juni 2021 - Rapport från recipientkontrollen 2020

Sammanfattning På uppdrag av Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån utför SGS Analytics Sweden AB provtagning i Nybroån (i Ystads och Tomelillas kommun). Ystads kommun ansvarar för prov-tagningen av Kabusaån och Tygeån. I vattenrådet ingår… Läs hela

Senaste

Utvärdering av anlagda våtmarker i Örupsåns avrinningsområde
Rapporten: 22 juli 2021 - Utvärdering av anlagda våtmarker i Örupsåns avrinningsområde

Nu kan du ladda ned Emil Widéns, Lunds tekniska högskola, masteruppsats om hur de anlagda våtmarkerna i Örupsåns avrinningsområde har påverkat vattenkvaliteten i ån. Sammanfattningen från rapporten Jordbruksmarken i Sverige är en stor anledning till… Läs hela

Från Vattenmyndigheten: Världsvattendagen 22 mars – Alla kan bidra till hållbar vattenanvändning!

Temat för årets Världsvattendag är att alla kan bidra och göra ännu mer för att uppnå det globala hållbarhetsmålet rent vatten och sanitet till alla. Vi behöver göra allt vi kan för att förebygga problem vid kommande torra perioder som vi vet kommer.

Medlemmar