Åtgärdsförslag Örupsån och Stenbybäcken

18 april 2021


Rapport - Övergripande åtgärdsförslag för våtmarker och vattendragssträckor inom Örupsåns avrinningsområde
Rapport – Övergripande åtgärdsförslag för våtmarker och vattendragssträckor inom Örupsåns avrinningsområde

Arbetet med att förbättra våra vattendrag är igång! Renare vatten, ökad biologisk mångfald och grundvattenbildning är bara några av många fördelar. Det har tagits fram rapporter som är viktiga underlag till det fortsatta vattenvårdsarbetet.

Under 2021 färdigställdes ett åtgärdsförslag för våtmarker och vattendragssträckor inom Örupsåns avrinningsområde (biflöde till Nybroån). Totalt har 33 potentiella våtmarksytor och 3 restaureringssträckor längs med vattendraget identifierats. Rapporten finns här.

Under 2020 färdigställdes ett lokalt åtgärdsprogram för Stenbybäckens avrinningsområde (biflöde till Trydeån-Nybroån). Syftet är att ge fördjupad kunskap om vilka åtgärder som är effektivast att genomföra för att bland annat förbättra vattenkvalitén och den biologiska mångfalden. Resultatet blev 21 olika åtgärdsförslag. Rapporten finns här.


Rapport - Lokalt åtgärdsprogram för Stenbybäcken
Rapport – Lokalt åtgärdsprogram för Stenbybäcken

Det finns ett stort behov av att anlägga fler vattenvårdande åtgärder. Åtgärderna är endast förslag och i slutändan är det markägaren som bestämmer. Åtgärdssamordnaren kommer att kontakta berörda markägare för att fråga om intresse finns av att anlägga dessa åtgärder. Om intresse finns kan åtgärdssamordnaren söka statliga bidrag för att finansiera projekten. För mer information, eller om du har ett förslag på en annan vattenvårdande åtgärd, kontakta åtgärdssamordnaren Therese Parodi, 0709 – 958 007, therese.parodi@tomelilla.se.

Nyheter från vattenrådet

Övergripande åtgärdsförslag för våtmarker och vattendragssträckor inom Örupsåns avrinningsområde

18 april 2021 - Åtgärdsförslag Örupsån och Stenbybäcken

Arbetet med att förbättra våra vattendrag är igång! Renare vatten, ökad biologisk mångfald och grundvattenbildning är bara några av många fördelar. Det har tagits fram rapporter som är viktiga underlag till det fortsatta vattenvårdsarbetet. Under… Läs hela

Kiselalgsundersökning i vattendrag och sjöar i Skåne 2020

3 mars 2021 - Kiselalgundersökning i vattendrag och sjöar i Skåne 2020

Rapporten redovisar den regionala övervakningen av kiselalger i Skåne län 2020. Totalt har 26 lokaler undersökts, varav tio stycken inom regional miljöövervakning – tidsserier/screening, fyra inom uppföljning UC4LIFE, samt tolv inom kalkeffektuppföljning. Kiselalger är oftast… Läs hela

3 mars 2021 - Slutrapport från projektet Österlens sköna vattendrag

Vårt samarbets- och kommunikationsprojekt Österlens sköna vattendrag är nu avslutat. Runt 150 aktiviteter har genomförts. Över 1 600 personer har deltagit i aktiviteterna. Vi tackar alla som ställt upp och deltagit, både med sin närvaro,… Läs hela

Senaste

Övergripande åtgärdsförslag för våtmarker och vattendragssträckor inom Örupsåns avrinningsområde
Rapporten: 18 april 2021 - Åtgärdsförslag Örupsån och Stenbybäcken

Arbetet med att förbättra våra vattendrag är igång! Renare vatten, ökad biologisk mångfald och grundvattenbildning är bara några av många fördelar. Det har tagits fram rapporter som är viktiga underlag till det fortsatta vattenvårdsarbetet. Under… Läs hela

Från Vattenmyndigheten: Replik på debattartikel i Svenska Dagbladet

En avveckling av vattenmyndigheterna kan endast leda till stopp och förseningar i arbetet och kommer inte att förändra de åtgärder som lantbrukare och kommunala reningsverk i slutändan behöver vidta. Det svarar de fem landshövdingarna i en debattartikel i Svenska Dagbladet den 7 maj.

Medlemmar